Programul Forumului Democrat al Germanilor din România de administrare a județului Brașov în perioada 2016-2020

(Sinteză)

Programul Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) de administrare a județului Brașov în perioada 2016-2020, cu care ne prezentăm în fața alegătorilor, în perspectiva alegerilor locale din 5 iunie 2016, porneşte de la realităţile actuale şi necesităţile de perspectivă din judeţ. Principiile sale de bază sunt:
• promovarea unei dezvoltări echilibrate a judeţului; aceasta se realizează prin proiecte de infrastructură, dar şi prin alocarea echitabilă a fondurilor, fără a ţine seamă de culoarea politică a primarilor sau de componenţa consiliilor locale
• aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor: de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii, oportunități de creare de locurilor de muncă, de îngrijire a sănătăţii, de protecţie socială şi de asigurare a drepturilor cetăţeneşti, de recreere ş.a.
• protejarea și punerea în valoare a mediului înconjurător prin măsuri adecvate şi prin promovarea unei dezvoltări durabile a economiei locale şi a turismului cultural autentic
• eficientizarea administraţiei judeţene prin formarea continuă a personalului şi adaptarea structurii aparatului administrativ la noile condiţii.
Programul FDGR pentru judeţul Brașov este în concordanţă cu programele pentru localităţile în care FDGR are candidaţi la alegerile locale din 2016, programul judeţean fiind completat de cele locale.
Principalele domenii de activitate, pe care le vom avea în vedere, sunt:

1. Industria şi serviciile

Forumul German va pune accent pe îmbunătăţirea condiţiilor necesare dezvoltării industriei şi serviciilor, pornind de la premiza că aceste sectoare reprezintă principala sursă de venituri şi de creare a noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă neocupate în prezent.
Forumul German se va implica puternic, beneficiind de expertiza Clubului Economic German Brașov, în atragerea unor investitori, în special investitori străini din spațiul european germanofon. În acest sens ne propunem, printre altele:
- colaborarea dintre Consiliul Judeţean Brașov şi consiliile locale cu scopul de a pune la dispoziţia investitorilor terenurile necesare sau facilitarea înființării de parteneriate publice-private;
- oferirea unui sprijin logistic celor care doresc să înceapă și să dezvolte o afacere în judeţul Brașov;
- susţinerea iniţiativelor de punere în valoarea a meșteșugurilor tradiționale, de producere de energie regenerabilă şi nepoluantă;
- finalizarea grabnică a Aeroportului de la Ghimbav, aeroport internațional, proiect de anvergură ce interesează deopotrivă mediul de afaceri, turiştii și agenți din domeniul turismului, participanţii la evenimente culturale etc.

2. Agricultura şi silvicultura

Forumul German consideră că agricultura și silvicultura au încă în judeţul Brașov un însemnat potenţial de creştere. Vom acorda atenție în special aspectelor ecologice din aceste domenii, ca de exemplu promovarea produselor ecologice realizate în fermele mici tradiționale de pe raza județului Brașov sau inițierea organizării de târguri/piețe pentru astfel de produse în majoritatea orașelor și comunelor din județ.

3. Infrastructura de apă-canal

Asigurarea apei potabile, colectarea şi epurarea apei uzate în toate zonele judeţului sunt premise pentru o dezvoltare durabilă şi stoparea depopulării satelor. Insistăm pe prezentarea unor soluții inovative mai puțin costisitoare pentru epurarea apelor uzate din localitățile județului care au populație sub 2000 de locuitori.

4. Infrastructura de transport

Forumul German susţine, printre altele, necesitatea:
-    modernizării drumurilor care leagă zonele mai puţin dezvoltate de centrele urbane
-    modernizarea drumurilor de acces către toate localitățile județului din mediul rural
- construirii de piste de biciclete în şi între localităţi
- accesarea de fonduri europene pentru realizarea acestor proiecte.

5. Protecţia mediului

Vom promova proiecte care garantează dezvoltarea durabilă și protecția biodiversității precum și managementul deșeurilor la standarde europene. Considerăm necesară promovarea beneficiilor siturilor Natura 2000 care se află în județul nostru și a zonelor protejate de interes european și mondial.

6. Domeniul social

Forumul German consideră că în domeniul social serviciile trebuie îmbunătăţite şi diversificate, în funcţie de necesităţile unui număr cât mai mare de persoane.
Forumul German este adeptul unui sistem social în care instituţiile de stat sunt completate de cele private. Acestea din urmă pot oferi servicii în parteneriat cu instituţiile de stat sau pot contracta servicii. În toate cazurile, acordarea serviciilor sociale trebuie să respecte standardele de calitate.

7. Sănătatea

Forumul German consideră că descentralizarea realizată până în prezent în domeniul sănătăţii este insuficientă şi trebuie completată prin alte măsuri. Astfel, pentru ca autorităţile locale să-şi poată asuma cu adevărat răspunderea ce le revine în managementul spitalelor, este necesar ca la nivelul consiliilor locale, respectiv la nivelul Consiliului Județean să se poată lua decizii cu privire la structura unităţilor spitaliceşti din subordine.
De asemenea trebuie reformat sistemul de finanţare, întrucât prin contractele rigide cu Casele de Asigurări de Sănătate şi finanţarea insuficientă a programelor naţionale s-a ajuns la o funcţionare nesatisfăcătoare a celor mai multe spitale.

8. Învăţământul

Forumul German consideră că principala resursă pentru dezvoltarea judeţului o reprezintă locuitorii săi, prin urmare, formarea acestora are o importanţă de prim rang. Diversitatea etnică, lingvistică şi culturală a comunităţilor reprezintă o bogăţie, prin varietatea de obiceiuri, tradiţii şi mentalităţi, iar educaţia trebuie să asigure păstrarea şi cultivarea acestor valori.

9. Cultura

Forumul German va promova, în continuare, îmbunătăţirea managementului cultural şi va susţine cofinanţarea proiectelor culturale în cadrul agendelor ce se stabilesc anual la nivel de judeţ şi local.
Forumul German susţine necesitatea protejării şi conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural al judeţului Brașov.
Consiliul Judeţean Brașov va trebui să-şi asume în continuare dezvoltarea instituţiilor culturale din subordinea sa și inițierea de parteneriate cu organizații active în păstrarea și valorizarea autenticității patrimoniului mobil și imobil din județ.
Prin consolidarea diverselor relaţii şi încheierea de noi parteneriate între judeţul Brașov şi localităţi din județul Brașov cu localităţi şi regiuni din alte ţări se va realiza o intensificare a schimburilor culturale. Forumul German va sprijini preponderent relaţiile culturale cu spaţiul european de limbă germană.

10. Turismul

Forumul German consideră turismul ca fiind un vector important al dezvoltării economice şi sociale în judeţul nostru, al cărui potențial nu este încă pus suficient în valoare. Strategia judeţeană de turism va trebui actualizată, astfel încât judeţul Brașov să se menţină în topul destinaţiilor turistice, pe tot timpul anului. Vom avea în vedere diversificarea ofertelor turistice care pun în valoare patrimoniul cultural şi natural local. În acest domeniu ne bazăm și pe expertiza specialiștilor din cadrul Clubului Economic German Brașov și a organizațiilor active în acest domeniu.

11. Familia, recreerea şi sportul

Recreerea fiind un domeniu important al vieţii cotidiene, Forumul German susţine de exemplu diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber pentru tineri şi familii cu copii prin amenajarea de piste de biciclete în natură, de mini-parcuri tematice de distracţie sau a unor trasee educativ-recreative.

12. Urbanismul şi arhitectura

Forumul German va milita pentru întărirea disciplinei în domeniul construcţiilor, pentru a se elimina cazurile în care anumiţi beneficiari, prin nerespectarea avizelor date, să-şi aloce drepturi în defavoarea comunităţii şi a interesului general. Vom iniția propuneri legislative, beneficiind de consultanța unor specialiști din domeniu, pentru simplificarea procedurii de avizare și încurajarea proprietarilor de monumente și clădiri istorice care își îndeplinesc conștiincios datoria de păstrare și restaurare, pentru a asigura transmiterea acestor valori generațiilor viitoare, astfel de măsuri fiind posibile conform noului Cod fiscal.

13. Îmbunătăţirea structurilor administrative

Forumul German consideră că o condiţie esenţială pentru îmbunătăţirea administraţiei publice este descentralizarea ei reală. Odată cu transferul anumitor competenţe de la nivelul central la structurile judeţene sau locale trebuie puse la dispoziţie, potrivit legii, şi mijloacele financiare necesare exercitării acestor competenţe.

14. Cooperarea regională şi interregională

Forumul German susţine cooperarea judeţului Brașov cu:
- alte judeţe din România
- regiuni/provincii/landuri/departamente din alte ţări.
- deschiderea Consiliului Județean către inițiative susținute de către mediul privat cu sprijinul unor instituții europene, de exemplu Consiliul Europei și Comisia Europeană.
Trebuie intensificate şi extinse relaţiile de cooperare deja existente şi dezvoltate colaborări şi parteneriate noi.
Scopurile acestor cooperări şi parteneriate sunt:
- preluarea experienţelor pozitive în abordarea unor probleme de interes comun, cum ar fi dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, managementul deşeurilor ş.a.
- elaborarea unor proiecte de interes comun în cadrul programelor finanţate de Uniunea Europeană
- valorificarea în comun a posibilităţilor turistice.
De asemenea, Forumul German consideră necesară sprijinirea comunităţilor locale din judeţ în vederea dezvoltării unor relaţii de cooperare şi parteneriate naţionale şi internaţionale.