STATUT

des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt

- wird bald auch übersetzt -

 

Ich will Mitglied werden.


I. Definiţie, scop, sediu, durată.

Art. 1 – Forumul Democrat al Germanilor/Das Demokratische Forum der Deutschen din Județul Brașov este o organizație a populației de etnie germană din județul Brașov.
Art. 2 – F.D.G.Bv. este o organizație județeană a Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania (F.D.G.T.) respectiv a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) și se conformează statutelor acestor organizații supraordonate.
Art. 3 – F.D.G.Bv. este o organizaţie cu personalitate juridică, cu scop nelucrativ, care-şi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Constituţiei României, a Legii nr. 21/1924 privind persoanele juridice, având conducere proprie şi funcționând conform prezentului statut.
Art. 4 – F.D.G.Bv. are ca scop promovarea intereselor populaţiei de etnie germană din jud. Braşov, desfăşurând, în limitele stabilite de prevederile legale în vigoare referitoare la drepturile minorităţilor naţionale, o activitate cetăţenesc-obştească, culturală, social-caritabilă, instructiv-şcolară şi de stimulare a dezvoltării economice, ce va avea ca rezultat menţinerea şi dezvoltarea identităţii etnico-lingvistice şi culturale germane şi păstrarea moştenirii culturale germane din judeţul Braşov.
Art. 5 – F.D.G.Bv. este succesorul de drept al organizaţiilor şi asociaţiilor germane (săseşti) din judeţul Braşov, desfiinţate după 23 august 1944, care au avut drept scop reprezentarea intereselor colective ale minorităţii germane, indiferent de domeniul de activitate.
Art. 6 – F.D.G.Bv. are sediul principal în Braşov, str. dr. Gh. Baiulescu nr. 2.
Art. 7 - Limba folosită în interiorul F.D.G. Braşov este limba germană.
Art. 8 – F.D.G.Bv. va dobândi personalitate juridică şi va funcţiona începând cu data constituirii sale legale, fără limită de timp.

 

II. Componenţa (membrii).

Art. 9 - Calitatea de membru al F.D.G.Bv. se poate obţine de orice cetăţean român, care aparţine minorităţii germane dovedind apartenenţa sa la minoritatea germană de regulă prin cunoaşterea limbii germane şi are domiciliul stabil în jud. Braşov.
Pot deveni membri ai F.D.G.Bv. şi persoane care domiciliază în alte judeţe în care nu există organizaţii regionale ale F.D.G. România.
Art. 10 – F.D.G.Bv. poate acorda titlul de membru onorific persoanelor indiferent de etnie, care s-au remarcat prin reprezentarea intereselor minorităţii germane din jud. Braşov.
Membrii onorifici nu au drept de vot.
Art. 11 - F.D.G.Bv. poate primi în rândurile sale şi simpatizanţi, categorie care nu are drept de vot.
Art. 12 - Vârsta minimă pentru a putea deveni membru al F.D.G.Bv. este de 18 ani.
Persoanele care nu au împlinit această vârstă şi solicită primirea lor ca membri, pot forma Organizaţia de Tineret a F.D.G.Bv.
Art. 13 - Calitatea de membru al F.D.G.Bv. se acordă de Consiliul de Conducere al acestuia, pe baza unei cereri de adeziune.
Fiecărui membru i se va elibera o legitimaţie de către conducerea executivă a F.D.G.Bv.
Art. 14 – Calitatea de membru al F.D.G.Bv. se poate pierde în următoarele condiții:
- solicitarea personală a retragerii;
- încălcări grave ale prevederilor statutului şi abaterea de la programul, scopurile şi principiile organizaţiei constatate prin vot de către Consiliul de Conducere;
- neplata cotizaţiei pentru o perioadă mai lungă de 12 luni.
Art. 15 – În localităţile în care există cel puţin 25 membri, se pot organiza, cu aprobarea Consiliului de Conducere al F.D.G.Bv. şi cu respectarea prevederilor prezentului statut, organizaţii locale.
În localităţile în care nu există cel puţin 25 membri ai F.D.G.Bv., se poate numi, în aceleaşi condiţii, un coordonator.
Art. 16 – Sunt consideraţi membrii fondatori ai F.D.G.Bv. acei membri care au aderat la principiile şi scopul acestei organizaţii până la data când aceasta obţine personalitate juridică prin hotărârea Tribunalului Braşov.

III. Organizare şi conducere. Control.

Art.17 – Organizaţia Locală a F.D.G.Bv. este condusă de Adunarea Generală a membrilor săi.
Aceasta este legal constituită, indiferent de numărul participanţilor, dacă a fost convocată în scris sau prin mass-media de limba germană din ţară, cu cel puţin 7 zile înaintea termenului fixat, cu precizarea locului, datei exacte şi a ordinii de zi.
Anual, cu ocazia adunării generale, prezidiul îi va informa pe membrii organizației cu privire la activitatea desfășurată în perioada anterioară, procesul-verbal întocmit cu această ocazie fiind înaintat F.D.G.Bv.
Art. 18 – Adunarea Generală a Reprezentanților este cel mai înalt for cu putere decizională al F.D.G.Bv.
Consiliul de Conducere al F.D.G.Bv. va elabora normele de reprezentare pentru organizațiile locale din teritoriu.
În localităţile în care nu există organizaţii locale, coordonatorii vor convoca membrii F.D.G.Bv. care vor alege după normele de reprezentare reprezentanţii lor.
Art. 19 - Adunarea Generală a Reprezentanţilor se convoacă în şedinţa ordinară în primul trimestru al anului.
Convocarea în şedinţă extraordinară a Adunării Generale a Reprezentanţilor se poate face la iniţiativa preşedintelui Consiliului de Conducere al F.D.G.Bv. sau a cel puţin 1/3 din numărul reprezentanţilor organizaţiilor locale.
Convocarea Adunării Generale a Reprezentanților se face, după caz, prin publicarea unui anunț în mass-media de limba germană din țară și/sau prin scrisoare, cu cel puțin 7 zile înaintea termenului fixat și cu precizarea locului, datei exacte și a ordinii de zi.
Art. 20 – Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanților sunt obligatorii pentru organizațiile locale și se iau, dacă nu există reglementări explicite, cu majoritate simplă.
Art. 21 - Adunarea Generală a Reprezentanţilor are următoarele atribuţiuni:
- îl alege prin vot secret pe președintele F.D.G.Bv. (o dată la patru ani);
- alege membrii consiliului de conducere (o dată la patru ani);
- alege comisia de cenzori (o dată la patru ani);
- aprobă bugetul organizaţiei;
- modifică prevederile statutare (hotărârile se iau cu majoritate de 2/3 din voturile celor prezenți);
- aprobă darea de seamă a Consiliului de Conducere şi raportul Comisiei de Cenzori;
- dispune cu privire la desfiinţarea unor organizaţii locale;
- aprobă achiziţionarea sau înstrăinarea unor bunuri imobiliare (hotărârile se iau cu majoritate de 2/3 din voturile celor prezenți);
- hotărăşte cu privire la autodizolvarea organizaţiei.
Art. 22 - Adunarea Generală a Reprezentanţilor alege pentru o perioada de 4 ani prin vot secret un Consiliu de Conducere format din 7-15 membri.
Hotărârile se iau cu majoritate simplă, iar în caz de egalitate de voturi decide votul preşedintelui.
Consiliul de Conducere va desemna prin vot secret dintre membrii săi un vicepreşedinte, iar prin vot deschis pe responsabilii diferitelor compartimente de activitate.
Vicepreședintele preia atribuțiunile președintelui în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a și le exercita.
Art. 23 - Preşedintele Consiliului de Conducere reprezintă F.D.G.Bv. în raport cu alte organizaţii şi instituţii, ordonanţând totodată şi cheltuielile organizaţiei.
Art. 24 - Consiliul de Conducere are următoarele atribuţiuni:
- încheie şi desface contractele de muncă pentru personalul angajat, stabilind necesarul şi retribuţia acestuia;
- se pronunţă cu privire la candidaturile pentru alegerile locale şi parlamentare din partea F.D.G.Bv.;
- fixează nivelul cotizaţiei şi cota din cotizaţia organizaţiilor locale ce revine F.D.G.Bv.;
- vizează toate actele de dispoziţie aflate în atribuţiunile directorului executiv al F.D.G.Bv.;
- conferă titlul de membru onorific.
Art. 25 - Nu pot fi aleşi în conducerea F.D.G.Bv. persoane care deţin funcţii de conducere într-un partid politic sau într-o organizaţie asimilată partidelor politice. Nu pot fi validaţi candidaţi ai F.D.G.Bv. pentru alegerile locale sau parlamentare persoane care sunt membri ai unor partide politice sau altor organizaţii etnice.
De asemenea nu pot fi alese sau validate persoane cu cazier.
Alegerile făcute cu încălcarea acestui articol sunt nule de drept.
Art. 26 - Pentru rezolvarea problemelor curente ale F.D.G.Bv., Consiliul de Conducere poate angaja un director executiv. Acesta va avea ca principale atribuţiuni soluţionarea tuturor problemelor legate de gospodărirea şi integritatea bunurilor proprietatea F.D.G.Bv., veghind la respectarea legalităţii. Conduce de asemenea activitatea financiar-contabilă, de care răspunde personal.
În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv va respecta întocmai hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor şi ale Consiliului de Conducere cât şi dispoziţiile scrise ale preşedintelui.
Semestrial directorul executiv va prezenta Consiliului de Conducere un bilanţ al activităţii financiar-contabile.
Directorului executiv îi este interzisă participarea la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale şi a Consiliului de Conducere ce au un conţinut politic, fiind obligat totodată să se abţină de la activităţi politice şi declaraţii publice.
Art. 27 - Adunarea Generală a Reprezentanţilor alege o Comisie de Cenzori formată din 3 persoane, care nu vor face parte din Consiliul de Conducere, dintre care una va avea pregătire de specialitate.
Comisia de cenzori are ca atribuţiuni verificarea activitatii economico-financiare a F.D.G.Bv., periodic sau la cererea Consiliului de Conducere.

IV. Patrimoniul.

Art. 28 - Veniturile F.D.G.Bv. se compun din cotizaţii, donaţii, chirii şi sponsorizări. Patrimoniul iniţial al F.D.G.Bv. se compune din aportul membrilor săi, în suma de 2.000.000 lei care se vor vărsa la C.E.C. în contul asociaţiei.
Art. 29 - În vederea atingerii scopului pentru care a fost înfiinţat, F.D.G.Bv. poate organiza următoarele activităţi:
a. poate efectua transportul elevilor la şcolile sau secţiile cu limba de predare germană;
b. poate efectua transportul participanţilor la activităţi culturale, comemorative etc.;
c. poate înfiinţa, întreţine sau patrona grădiniţe, şcoli, expoziţii, colecţii muzeistice, azile de bătrâni, cabinete medicale şi cursuri de perfectionare;
d. acordă membrilor asistenţă medicală gratuită în cabinetele medicale proprii, precum şi distribuirea gratuită a medicamentelor primite din donaţii;
e. poate publica periodice (ziare, reviste), cărți și materiale multimedia.
Activităţile specificate la literele a.-c. sunt nonprofit, taxele percepute neputând excede cheltuielile.
Pentru aducerea lor la îndeplinire, F.D.G.Bv. poate deţine imobile şi inventarul necesar derulării activităţilor şi va pune la dispoziţie mijloacele de transport, bunurile mobile şi imobile din proprietatea organizaţiei.

V. Dispoziţii finale.

Art. 30 – Modelul legitimaţiei de membru, al emblemei şi al ştampilelor va fi elaborat prin grija Consiliului de Conducere în termen de 2 luni de la data constituirii legale.
Art. 31 – Participarea la convenţii, colaborări, alianţe cu alte organizaţii naţionale sau internaţionale se va decide după consultarea cu conducerile Forumului Democrat al Germanilor din România, respectiv Transilvania.
Art. 32 – În caz de dizolvare fără o reglementare specifică, succesorul de drept al bunurilor mobile şi imobile, precum şi al creanţelor şi debitelor este Consistoriul Districtual al Bisericii Evanghelice C.A. din Braşov, de limba germană.
_ _ _ _ _


Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală a Reprezentanţilor F.D.G.Bv. în şedinţa de constituire din 13 martie 1999, fiind aprobat de către Tribunalul Braşov prin încheierea nr. 78, dată în dosarul nr. 2078/1999 în cadrul şedinţei publice din 24 iunie 1999.
Statutul a fost modificat prin:
- hotărârea Adunării Generale a Reprezentanţilor din data de 7 iunie 2006 (art. 5; art. 17, alin. 3 abrogat; art. 22, alin. 3; art. 25, alin 1; art. 27, alin. 1), aprobată de Judecătoria Braşov în dosarul nr. 8589/197/2006, prin încheierea pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu din data de 17.11.2006;
- hotărârea Adunării Generale a Reprezentanţilor din data de 30 martie 2009 (art. 5; art. 6; art. 19, alin. 3; art. 21, introducerea primei liniuțe; art. 21, liniuțele 5 și 8; art. 22, alin. 3; art. 22, introducerea alin. 4; art. 29, alin. 1, introducerea literei e.), aprobată de Judecătoria Braşov în dosarul nr. 10641/197/2009, prin încheierea pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu din data de 22.06.2009;
- hotărârea Adunării Generale a Reprezentanţilor din data de 15 aprilie 2013 (art. 2; art. 21, liniuțele 1-3; art. 22, alin. 1), aprobată de Judecătoria Brașov în dosarul civil nr. 11390/197/2013, prin încheierea pronunțată în ședința publică din data de 29.04.2013.
_ _ _ _ _

 

 

Ich will Mitglied werden.

Bitte senden Sie mir ein Beitrittsformular.